Projekt gimnazjalny

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Salezjańskim Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Legionowie.

 

I Zasady realizacji projektu w Salezjańskim Gimnazjum

Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz,U Nr 83, poz.562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Statutu Salezjańskiego Gimnazjum.

Zasady obowiązujące uczniów (członków zespołów projektowych):

 1. wybierają temat projektu edukacyjnego,
 2. określają cele projektu i planują etapy jego realizacji,
 3. wykonują zaplanowane działania,
 4. publicznie przedstawiają rezultaty projektu.

Zasady obowiązujące nauczycieli (opiekunów projektów):

 1. wprowadzają uczniów (jeśli to konieczne) w tematykę projektu,
 2. zawierają z uczniami pisemny kontrakt na określonych warunkach,
 3. stawiają przed uczniami ciekawe i edukacyjnie wartościowe problemy lub proponują uczniom rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania zadania,
 4. towarzyszą uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej,
 5. na bieżąco oceniają pracę zespołu, dają mu informację zwrotną, wskazują, co można by zrobić inaczej lub lepiej, i w jaki sposób.

 

Zasady, którymi kieruje się szkoła (dyrektor, cała rada pedagogiczna)

 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjum w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r (Dz.U.Nr 4 poz.17 z 2009 r.). Projekty edukacyjne uczniowie naszego gimnazjum realizują na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej.
 2. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Informacje o projekcie gimnazjalnym i jego zasadach realizacji rodzice mogą uzyskać w szkole lub także w formie krótkiej ulotki informacyjnej od dyrektora podczas wywiadówek.
 4. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przy wsparciu nauczyciela przez zespół uczniów liczący co najmniej 3 osoby, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.
 5. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści lub też mieć charakter międzyprzedmiotowy. Czas realizacji projektów zamyka się w przedziale czasowym od 1 miesiąca do 3 miesięcy.
 6. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.
 7. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 8. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projekty, o którym mowa w ust. 8. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z udziału w projekcie uczniowi/uczennicy wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 10. Projekt edukacyjny u uczniów kształtuje następujące umiejętności i predyspozycje: porządkowania i wykorzystywania informacji źródłowych, odpowiedzialność osobistą, samodzielność, umiejętność poszukiwania, umiejętności prezentacji publicznie zebranego materiału, zastosowanie teorii w praktyce, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności bycia kreatywnym w grupie.
 11. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest zastępca dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest: a) podanie informacji o realizowanych projektach gimnazjalnych w danym roku szkolnym; b) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów oraz sporządzenie listy zbiorczej tych tematów; c) na plenarnej Radzie pedagogicznej dokonanie podsumowania realizacji projektów.
 12. Zadania wychowawcy klasy przy realizacji projektu: a) pomoc uczniom w wyborze tematu projektu; b) monitorowanie udziału uczniów swojej klasy w pracach zespołu projektowego; c) przekazywanie informacji o wynikach monitoringu ich rodzicom lub prawnym opiekunom; d) dokonywanie zapisu realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (świadectwie); e) sprawdzenie, aby każdy uczeń wziął udział w projekcie gimnazjalnym w cyklu nauczania; f) uczeń nie zgłaszający swojego udziału w żadnym projekcie jest przydzielany przez wychowawcę klasy do jednego z istniejących zespołów projektowych.
 13. Nauczyciel-opiekun projektu odpowiada za: a) przedstawienie uczniom celów projektu edukacyjnego i stworzenie wraz z nimi zespołów projektowych nie mniejszych niż 3-osobowe; b) założenie wraz z uczniami kart projektu i monitorowanie jej prowadzenia przez zespół projektowy; c) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; d) monitorowanie realizacji projektu przez zespół.
 14. Nauczyciele, którzy nie biorą bezpośrednio udziału jako opiekunowie projektów, współpracują z opiekunami, by wspomagać ich w realizacji projektów.
 15. Ten sam temat projektu może być realizowany niezależnie przez wiele zespołów uczniowskich.
 16. Działania w celu podjęcia realizacji projektu przez uczniów, wychowawców i opiekunów projektu obejmują: a) wybranie tematu projektu do dnia 30 września każdego roku szkolnego; b) określenie celów projektu; c) zaplanowanie etapów jego realizacji; d) określenie tematu; e) określenie zespołu projektowego; f) określenie zadań do wykonania przez członków zespołu projektowego; g) zbieranie materiałów do projektu; h) założenie i prowadzenie Karty Projektu; i) określenie terminu realizacji; j) określenie sposobu prezentacji; k) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
 17. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą pedagogiczną może zmienić zapisy w Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

II Warunki realizacji projektu

 

 1. Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów na godzinie wychowawczej, rodziców-prawnych opiekunów na zebraniu organizacyjnym o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W roku szkolnym 2014-15 informacje te przekazywane są do dnia 30 listopada 2014r.
 2. Projekt jest realizowany samodzielnie przez ucznia pod opieką nauczyciela-opiekuna. W trakcie jego realizacji uczeń może korzystać z konsultacji innych nauczycieli.
 3. Nauczyciele wychowawcy w terminie do 15 października każdego roku szkolnego zgłaszają do zastępcy dyrektora szkoły na piśmie tematy projektów edukacyjnych uczniów swojej klasy. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru (zał. nr 1).
 4. W terminie do końca października każdego roku szkolnego zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów projektów pod kątem możliwości ich realizacji.
 5. W terminie do 15 listopada każdego roku szkolnego dyrektor szkoły ogłasza ostateczną listę tematów projektów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
 6. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego przez siebie projektu tylko w fazie planowania prac związanych z jego realizacją.
 7. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca kwietnia danego roku szkolnego.

 

III Proponowane formy prezentacji projektów edukacyjnych:

Książka, broszura, gazetka, przedstawienie teatralne, inscenizacja, prezentacja multimedialna, film animowany, film video, aplikacja komputerowa, forma plastyczna (plakat lub collage z opisami), model, makieta, budowla, debata klasowa (lub międzyklasowa), inna forma za zgodą opiekuna.

 

IV Kryteria oceny projektu edukacyjnego:

Regulamin został opracowany i zatwierdzony na Radzie pedagogicznej 2 luty 2011 r.

 1. Zawartość merytoryczna, treść, wykorzystanie różnorodnych źródeł, zgodność z tematem projektu, wartości dydaktyczne i wychowawcze, oryginalność, kompozycja, trafność dowodów, staranność w badaniu, innowacyjność, pomysłowość, stopień trudności zadania (tematu).
 2. Przy wystawianiu oceny nauczyciel może uwzględnić samoocenę ucznia i opinię zespołu o jego pracy, lub opinię ankietową zebraną po zakończeniu prezentacji od odbiorców projektu.

                                                                                                                     Ks. Marek Stachowicz - dyrektor szkoły